หิน และ ลักษณะทั่วไปของหิน

หิน คือวัตถุธรรมชาติที่ประกอบกันตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป เช่น หินทราย มีแร่ควอทซ์เป็นองค์ประกอบ ซึ่งองค์ประกอบทางเคมีของหินจะมีธาตอยู่ในรูปของออกไซด์ เช่น ซิลิกา จะมีหินอยู่ในดินทราย 78 % อลูมินัมออกไซด์ ประมาณ 15 % ในหินอัคนีและหินเซลล์ และเฟอริกออกไซด์ ประมาณ 3 และ 4 % เป็นต้น สำหรับหินที่พบทั่วๆไปนั้น สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

 1. หินอัคนี เป็นหินที่เกิดจากการแข็งตัวของหินหนืด ซึ่งเป็นส่วนผสมของซิลิเกตเป็นส่วนใหญ่ ที่อยู่ในสภาพหลอมเหลว และมีความร้อนรวมอยู่ด้วย เมื่อเคลื่อนที่เข้าสู่โลกจะเย็นตัวและแข็งตัวกล้วยเป็นหิน ในการตรวจสอบจะดูได้จากสี เนื้อดิน และส่วนประกอบของแร่ต่างๆ สำหรับพื้นโลกจะมีหินอัคนีประมาณ 95 % ซี่งก็คือ
  • พบมากบริเวณภาคเหนือและภาตใต้ ซึ่งเป็นหินที่มความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
  • แกบโบรและบะซอลท์ ลักษณะของหินประเภทนี้คือจะมีสีดำหรือสีเขียวแก่ พบมากในจังหวัด จันทบุรี บุรีรัมย์ ลำปาง ส่วนหินแกบโบรจะพบในประเทศที่มีภูเขาไฟ
 2. หินตะกอนหรือหินชั้น คือหินที่เกิดจากการสะสมของกรวด หิน ทราย รวมทั้งเศษพืชและสัตว์ปะปนทับถมกลายเป็นตะกอนและถูกพัดมา โดยอิทธิพลของธรรมชาติ เช่น น้ำ ธารน้ำแข็ง ลม ทับถมกันเป็นชั้นบริเวณที่ลุ่ม เช่นทะเล แม่น้ำ โดยมีสารเชื่อมได้แก่ ซิลิกา เหล็ก ดินเหนียว แคลเซียมคาร์บอเนต ทำให้หินประเภทนี้สลายตัวได้ง่าย ซึ่งการเกิดตะกอนนั้นจำเป็นต้องผ่าน 2ขั้นตอนของการธรนีวิทยา คือ
  • Weathering เป็นกระบวนการพุพังของหินในลักษณะที่อยู่กับที่
  • Transportation เป็นขบวนการพัดพาตะกอนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยวิธีต่างๆเช่น การกลิ้ง การกระโด การแขวนลอย สารละลาย
  • Deposition (sedimentation) เป็นการเกิดตะกอนที่มีตัวกลางพัดพา ทำให้ตะกอนเริ่มตกตะกอนจากกลุ่มที่มีขนาดใหญ่และเล็ก โดยชั้นกรวดจะอยู่ด้านล่าง ทรายจะอยู่ชั้นถัดมาสำหรับชั้นบนจะเป็นอนุภาคที่เป็นดินเหนียว
  • Compaction เป็นการอัดตัวของตะกอนทับถมกันเป็นชั้นๆอย่างแน่นหนา จนไม่สามารถแทรกตัวอยู่ในชั้นนั้นได้
  • Crystalization เป็นการตกผลึกของตะกอนที่เกิดจากการละลายน้ำได้
  • หินตะกอนที่พบทั่วๆไป สำหรับประเทศไทยมีประมาณ 50 % ของเทือกเขาทั้งหมด
 3. หินแปร เป็นหินที่เกิดจากการแปรสภาพของหินอัครนีและหินตะกอนภายใต้สภาพของความกดดันและอุณหภูมิที่เพิ่มมากขึ้นจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นหินอีกชนิดหนึ่ง แต่องค์ประกอบทางเคมียังเหมือนเดิม แต่จะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ทำให้สลายตัวยาก

จะเห็นได้ว่าตามที่กล่าวมาการกำเนิดของดินต้องอาศัยหลายๆ ปัจจัยรวมทั้งสภาพแวดล้อมด้วยเช่นกัน จนทำให้เกิดเป็นดินที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปวัตถุต้นกำเนิดก็เป็นอีกปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งสามารถทำให้เราบ่งชี้ได้ถึงคุณสมบัติของดิน รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์อย่างคร่าวๆได้ด้วยเช่นกัน

หินอัคนี

หินอัคนี

หินตะกอน

หินตะกอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *