วิจิตรศิลป์ และ ศิลปะประยุกต์ ความเหมือนที่แตกต่าง

ศิลปะ วัฒนะธรรมไทย

ศิลปะที่คนทั่วไป หมายถึง วิจิตรศิลป์ และ ศิลปะประยุกต์นั้นเราจะมาทำความเข้าใจในความหมายและข้อมูลที่แท้จริง

วิจิตรศิลป์ ( Fine Art ) มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย โดยสรุปตามความเป็นจริงนั้น หมายถึงศิลปะจำพวก จิตกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม วรรณคดี และ ดุริยางคศิลป์ (คีตศิลป์) ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ศิลปินเกิดความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะ และ สร้างผลงามออกมาได้ตามความต้องการ วิจิตรศิลป์เป็นประเภทศิลปะกรรมที่เป็นศิลปะชั้นสูง เป็นศิลปะบริสุทธิ์ หรือประณีต สำหรับงานศิลปะทั้ง 3 ประเภท คือ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม เรามันจะเรียกกันว่าเป็นศิลปะกินพื้นที่ระวาง บางครั้งก็อาจจะเรียกว่า ทัศนศิลป์ ในอีกศาสตร์ของศิลปะที่เราเรียกว่า ศาสนศิลปะหรืองานศิลปกรรมในหลักความเชื่อทางศาสนาถือเป็นศิลปะที่เป็นผลงานสูงสุดของมนุษย์อันเป็นงานสร้างสรรค์ที่เหนือกว่างานสร้างสรรค์ด้านอื่นๆ เพราะต้องใช้ทั้งความประณีต บรรจง และ ตั้งใจเป็นอย่างมากในการจัดทำ

ศิลปะประยุกต์ ( Applied Art ) หมายถึง ศิลปะที่ผู้สร้างตั้งใจสร้าง หรือ สร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเป็นการนำเอาศิลปะมาดัดแปลงให้เป็นประโยช์ต่อชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจแบ่งย่อยออกเป็น 1.อุตสาหกรรมศิลป์ การผลิตงานเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม 2.พาณิชย์ศิลป์ ศิลปะที่ทำขึ้นเพื่อการค้าขาย 3.มัณฑนศิลป์ ศิลปะประดับ หรือ ตกแต่งในอาคารสถานที่ต่าง 4.นิเทศศิลป์ งานที่เกี่ยวข้องกับวงการธุรกิจและวงการโฆษณา ศิลปะถือได้ว่าเป็นสื่อกลางหรือเป็นสากลจะไม่ได้เป็นสมบัติส่วนตัวหรือส่วนบุคคล แต่เป็นสมบัติที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนทั่วไปหรือมวลชนทั้งโลก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ศิลปะเป็นที่รวบรวมของจิตใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและก้าวไปสู่ความดีงามด้วยกัน สร้างพื้นฐานที่ดี และนอกจากนี้ยังพอที่จะสรุปได้ว่า ศิลปะมีส่วนช่วยเริ่มสร้างจิตใจมนุษย์ ศิลปะมีความสำคัญต่อการแสดงออกและความเจริญทางวัฒนธรรม ทำให้เด็กที่ใกล้ชิดกับงานศิลปะ โตขึ้นเป็นคนที่สุขุม รอบคอบ ศิลปะช่วยให้ชีวิตมาความราบรื่น และสร้างความดีงามของสิ่งแวดล้อมในสังคม และความเป็นระเบียบของบ้านเมืองได้อีกเช่นกัน

ศิลปะ กราฟฟิกดีไซด์ศิลปะ ร่วมสมัย

ศิลปะ งานเขียนสีศิลปะไทย สวยงาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *