ความเข้าใจเกี่ยวกับงานศิลปะขั้นพื้นฐาน นำไปสู่ศิลปะชิ้นเอก

ดาวน์โหลด

การที่เราจะเข้าใจงานศิลปะจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง กับงานศิลปะ ด้วยเช่นกัน กล่าวคือหลักและโครงสร้างของงานศิลปะ เพื่อให้ช่วยส่งเสริมให้เข้าใจเรื่องความงามที่เกิดจากการประสานกลมกลืนของ จุด คุณค่า รูปร่าง รูปลักษณะ การจัดช่องไฟ วัสดุที่นำมาใช้ให้เกิดความสมดุล มีความงามตามสัดส่วนที่พอดีรวมถึงการใช้สีให้เกิดการลงตัวจนทำให้เกิดเป็น จุดเด่นในงามศิลปะ และถูกสร้างสรรค์ออกมาสวยงาม

ส่วนประกอบขั้นมูลฐานของศิลปะ ( The Elements of Art )

ศิลปินได้อธิบายถึงส่วนประกอบขั้นมูลฐานของศิลปะไว้ดังนี้

1.จุด ( Point , Dot )

จุด เป็นส่วนประกอบของงานศิลปะที่เล็กที่สุด โดยสามารถเห็นได้ทั่วไปในธรรมชาติ และเมื่อนำมาเรียงต่อกันอย่างเหมาะสม จะทำให้เกิดเป็นเส้น รูปทรง รูปร่าง ลักษณะผิว และการออกแบบงานศิลปะที่น่าตื่นเต้นแปลกใหม่ได้

2.เส้น(Line)

เส้น หมายถึง ขอบเขตระหว่างเนื้อที่ หรือความสัมพันธ์ระหว่างกันของเส้นและระหว่างเนื้อที่โดยต้องมีความสัมพันธ์ ได้อย่างมีสัดส่วน และเกิดความงามที่สมบูรณ์แบบ

เส้น เกิดจากจุดหลาย ๆ จุด และยังมีความสำคัญมากในงานศิลปะเพราะสามารถแสดงให้เห็นถึงความหมายและความรู้สึกได้เร็ว นอกจากนี้ยังแสดงความรู้สึกเป็นสามมิติ มีความตื้นลึกหนาบางได้อีกด้วย เช่นกัน

*** เส้นแต่ละชนิดจะให้ความหมายความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป

2.1.เส้นตรง แสดงออกถึงความยุติธรรม ความแข็งแรง ความซื่อตรง ความมั่นคง และความสง่างาม

2.2.เส้นนอน แสดงออกถึงความสงบ

2.3. เส้นตั้ง แสดงออกถึงความรู้สึกมั่นคง จริงจัง

2.4. เส้นทแยงหรือเส้นเฉียง แสดงออกถึงความเคลื่อนไหว มีชีวิต กระตือรือร้น แต่ก็อาจแสดงถึงความขัดแย้งและไม่มั่นคงได้ด้วยเช่นกัน

2.5. เส้นโค้ง แสดงถึงความมีชีวิตชีวา ความอ่อนไหว ความอ่อนโยน มีลีลาแห่งความเคลื่อนไหว

2.6. เส้นโค้งลงสู่พื้น แสดงถึงความเศร้า เหนื่อยหน่าย ขาดชีวิตจิตใจ

2.7เส้นกระจายออกเป็นรัสมี แสดงออกถึงความมีกำลังเพิ่มขึ้น การระเบิด การกระจายออก

2.8. เส้นซิกแซก แสดงถึงความรู้สึกไม่หยุดนิ่ง

3.คุณค่า (Value)

คือค่าแสงและเงาจากสว่างไปจนมืดสนิทโดยคุณค่าของแสงและเงาจะช่วยให้งานศิลปะมีลักษณะเป็นแท่ง 3 มิติ หรือเป็นภาพ 3 มิติ ซึ่งมีอยู่ 3 รูปแบบคือ

3.1ความเข้ม

3.2การใช้สีส่วนหนึ่งประมาณไม่เกิน 20 %

3.3 ตัวอย่างของการใช้น้ำหนักอ่อนและน้ำหนักเข้มมาวางเรียงกัน ซึ่งจะมีความขัดแย้งกัน ต่อความคิดเป็นการแสดงอารมณ์ที่มีความร้อนแรง ด้วยการใช้เส้นอันรุนแรงตัดกันไปมา และเห

5.รูปร่าง

คือเนื้อที่รูปร่างของสี เส้น และเงา โดยทั่วไปรูปร่างจะมี 4 ลักษณะ ดังนี้

1.รูปร่างตามธรรมชาติ 2. รูปร่างนามธรรม 3. รูปร่างที่ไม่มีเนื้อหา 4.รูปร่างแบบเลขาคณิต

5.รูปทรง

หมายถึงรูปภายนอกที่เกิดจากเส้น สี แสง และเงา

รูปทรงสามารถสื่อความหมายและความรู้สึกได้ คือ เมื่อเปลี่ยนเส้นให้รูปทรงก็สามารถสื่อความหมายได้เหมือนกันดังนี้

1.รูป ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2.รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 3. รูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 4.รูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู 5 รูปทรงสามเหลี่ยม 6.รูปทรงหกเหลี่ยม 7.รูปทรงวงกลม 8. รูปทรงอิสระ

6.ช่องไฟหรือพื้นที่ว่าง

หมายถึง การจัดวางเส้น รูปร่าง รูปลักษณะ แสง และ เงาให้มีความพอดี

7.พื้นผิว

ลักษณะของพื้นผิวมี 2 ประเภทคือ

1.ลักษณะตามธรรมชาติในตัวของวัสดุเอง 2. พื้นผิวที่มนุษย์สร้างสรรค์เพื่อความงามให้กับสิ่งแวดล้อม

8.ทิศทาง

เส้นเข้ามามีบทบาทสำคัญในทิศทาง เพราะสามารถเป็นสื่อแสดงรูปทรง เรื่องราว และความรู้สึกต่างๆได้ตามที่ศิลปินต้องการ

9.สี

การรู้จักใช้สีให้เหมาะสมกับเรื่องและมีความประสานกลมกลืนกันจะทำให้งานศิลปะที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก

 

JRBDhRTLFsqpfYpj1vMz4MpVC0imV0i

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *